Projekt IQ park - Parkhotel Sokolov

Projekt IQ park

PROJEKT - IQ POBYT

MMR-CR


O projektu - Národní program podpory cestovního ruchu - „IQ POBYT „

V roce 2010 na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 121/2010 ze dne 29. června 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2010, včetně zaměření podprogramu Cestovní ruch pro všechny. Podprogram je zaměřený na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu, včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů a také na vytvoření podmínek pro realizaci nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro všechny (např. bezbariérový přístup, dětská herna, dětský koutek, mobilní bazén, vybavení třídy pro školy v přírodě apod.); maximálně do 50% z celkových způsobilých výdajů projektu. Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových způsobilých výdajů akce.

2. výzva k předkládání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu 2010 byla zveřejněna 29. 6. 2010, konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven na 16. 8. 2010. V rámci výzvy bylo předloženo celkem 39 žádostí v celkové výši požadované dotace 70 802 tis. Kč.

Ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský na základě doporučení Výběrové komise rozhodl o přiznání dotace 11 žádostem v rámci programu Národní program podpory cestovního ruchu 2010 - Podprogram Cestovní ruch pro všechny v celkovém finančním objemu 19 639 tis. Kč.

DONEX PRAHA - CZ, s.r.o. byl mezi vybranými žadateli http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu/Rok-2010---Podprogram-Cestovni-ruch-pro-vsechny/2--Vyzva/Vybrane-zadosti-z-2--vyzvy

V rámci akce bude vytvořen nový produkt IQPOBYT, který je určen jak pro cílové skupiny rodiny s nízkými příjmy, tak pro děti a mládež, na své si mohou přijít i senioři.