Projekt OPLZZ - Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro růst individuální a firemní konkurenceschopnosti - Parkhotel Sokolov

 

ESFCR


 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro růst individuální a firemní konkurenceschopnosti_Výzva č. 94

O projektu - registracní císlo projektu CZ.1.04/1.1.02/94.00671

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci „Vzdělávací program zaměstnanců společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o.

Předmětem podpory je vzdělávání zaměstnanců společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o. Odborné vzdělávání přispěje k rozšíření znalostí a dovedností zaměstnanců, zvýší jejich adaptabilitu a posílí udržitelnost pracovních míst a konkurenceschopnost společnosti. Vzdělávací program tvoří odborné prezenční kurzy a e-learningové kurzy pro zaměstnance společnosti.

 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro růst individuální a firemní konkurenceschopnosti

 

Vzdělávací program zaměstnanců společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců Parkhotelu Sokolov prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání, a tím pádem i zvýšení konkurenceschopnosti podniku a udržitelnosti pracovních míst. Hlavní cíle projektu:

- rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti,

- podpora a posílení rovných příležitostí žen a mužů,

- posílení udržitelnosti pracovních míst,

- rozvoj lidských zdrojů společnosti za využití progresivních přístupů.

 

Doba realizace projektu:

červenec 2013 – říjen 2014

 

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

DONEX PRAHA-CZ s.r.o. s.r.o. vypsal výběrové řízení na dodavatele služeb, který zajistí odborné prezenční kurzy a e-learningové kurzy. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 18. 09. 2013 a výzva k podání nabídek byla písemně zaslána pěti potenciálním dodavatelům, zveřejněna na http://www.esfcr.cz/" a na internetových stránkách příjemce. Hodnocení nabídek hodnotící komisí v rámci výběrového řízení projektu Vzdělávací program zaměstnanců společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o. proběhlo 1.10. 2013. Po vyhodnocení nabídek byl vybraným dodavatelem společnost: MAG CONSULTING s.r.o Táboritská 23, 130 87 Praha 3, DIČ:CZ62586378. Cena: 629 100,- Kč bez DPH.

 

 

V projektu byly uskutečněny tyto klíčové aktivity

1.Řízení a vedení projektu

2.Výběr školící agentury

3.Odborné kurzy - MANAGEMENT

4.Odborné kurzy - UBYTOVACÍ ÚSEK

5.Odborné kurzy - STRAVOVACÍ ÚSEK

6.Odborné kurzy – WELLNESS

7.Rovné příležitosti žen a mužů

8.E-learning

 

Účastníci kurzů hodnotí realizaci projektu resp. vzdělávacích aktivit jako velmi přínosnou. V rámci každého ukončeného semináře/kurzu obdržel účastník certifikát, což prokazatelně vede ke zvýšení jeho kvalifikace. Zaměstnavatelé (partneři) kladně hodnotí přínos poznatků nabytých na školeních. Atmosféra na školeních byla všeobecně velmi příjemná, účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí a předávali si zkušenosti ze své praxe. Celkově se zvýšila profesionalita týmu nejen, co se poskytování konkrétní služby týče, ale např. i co se týče profesionální image zaměstnanců.

 

V rámci projektu nebyly řešeny žádné závažné problémy, které by mohly negativně ovlivnit plnění nastavených projektových cílů. V průběhu projektu byly operativně řešeny běžné úkoly a potřeby

 

Publicita projektu
Při pořádání kurzů, které byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR byly prostory vždy označeny podle požadavků kladených na publicitu ESF vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory z ESF. Všechny pracovní a informační materiály byly označeny také podle požadavků kladených na publicitu ESF vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory z ESF.

 

Cílová skupina byla na začátku projektu informovaná o finanční spoluúčasti EU (ESF) na realizaci projektu, tato informace byla komunikována i v rámci jednotlivých školení realizovaných v rámci projektu. Školicí místnosti byly vždy označeny štítky, které splňují podmínky Povinného minima publicity OP LZZ. V prostorách všech firem byly umístěné plakáty s informací o realizovaném projektu. Pro regionální tisk byly několikrát v průběhu realizace projektu připraveny tiskové zprávy, které informovali o realizaci projektu. Loga programu OPLZZ, EU a ESF byla spolu s informací o cílech a průběhu projektu byla průběžně zveřejňována na webových stránkách příjemce dotace.

 

 

Projekt má k 31.7. 2014 ukončenou realizaci a přešel do fáze jeho závěrečné administrace, která bude ukončena 31.12. 2014.